Osallistumisehdot näytteilleasettajille | Maailma kylässä -festivaali

Osallistumisehdot näytteilleasettajille

1. Näytteilleasettajat

1.1. Kepa varaa oikeuden hyväksyä tai hylätä yksittäiset näytteilleasettajat Maailma kylässä -festivaalille. Näytteilleasettajalla tarkoitetaan järjestöjä, oppilaitoksia, viranomaisia, yrityksiä sekä kaupallisia ruokaja basaarimyyjiä tai vastaavia tahoja, jotka rekisteröityvät näytteilleasettajaksi festivaalille.
1.2. Paikka vahvistuu lopullisesti vasta, kun näytteilleasettaja on suorittanut osallistumismaksun laskun eräpäivään mennessä tai allekirjoittanut Kepan kanssa kirjallisen yhteistyösopimuksen.
1.3. Näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja. Sopimusrikkomuksesta tehdään ensin suullinen huomautus Kepan toimesta. Mikäli näytteilleasettaja tai hänen edustajansa ei korjaa asiaa kirjallisen huomautuksenkaan jälkeen, Kepalla on oikeus keskeyttää esittely-, myynti- tai vastaava toiminta festivaalialueella ja irtisanoa sopimus yksipuolisesti. Tällöin näytteilleasettajalla ei ole oikeutta saada takaisin paikkavuokraa, sähkömaksua tai muita näytteilleasettajan Kepalle maksamia yhteistyöhön liittyviä maksuja. Kepalla on lisäksi oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos näytteilleasettajan toiminta ei vastaa laillista ja työehtosopimusten mukaista toimintaa.

2. Maksu- ja peruutusehdot

2.1. Osallistumismaksu on maksettava kokonaisuudessaan laskun eräpäivään mennessä. Muussa tapauksessa Kepalla on oikeus purkaa tämä sopimus yksipuolisesti.
2.2. Kepa ei vastaa sähköisen rekisteröitymislomakkeen hintalaskurin oikeellisuudesta, näytteilleasettajalla on velvollisuus tarkistaa hintojen oikeellisuus.
2.3. Peruutus tulee aina tehdä kirjallisesti alla olevien peruutusehtojen mukaisesti. Laskun maksamatta jättäminen ei ole riittävä toimenpide peruutukselle.
2.4. Mikäli näytteilleasettaja on varannut sähköisesti tai kirjallisesti ison osastopaikan tai teemaosastopaikan, on sillä oikeus peruuttaa osallistumisensa seitsemän (7) vuorokauden kuluessa Kepan lähettämän sähköpostivahvistuksen jälkeen. Vahvistus lähetetään kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti. Mikäli peruutus tehdään tämän ajan jälkeen, näytteilleasettajan tulee suorittaa yhteistyösopimuksessa määritelty korvaus yhteistyöstä kokonaisuudessaan Kepalle.
2.5. Verkkolomakkeen kautta ilmoittautuneille peruspaikkaa (ruoka- tai basaarimyyjä, oma telttapaikka 3x3 tai 4x4m, mahdollisuuksien tori 2x2 tai 2x4m) hakeneille näytteilleasettajille, jotka eivät tee kirjallista sopimusta Kepan kanssa, lähetetään vahvistusviesti osallistumisesta ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen 20.3.2018 mennessä. Näytteilleasettajalla on oikeus peruuttaa ilmoittautumisensa seitsemän (7) vuorokauden sisällä vahvistuksen päiväyksestä ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.
2.6. Mikäli peruspaikalle hyväksytty näytteilleasettaja peruuttaa paikkansa kohdassa 2.5. mainitun peruutusajan jälkeen mutta viimeistään neljäkymmentä (40) päivää ennen festivaalin alkua, on Kepalla oikeus periä puolet (50%) vahvistetun ilmoittautumisen mukaisesta osallistumismaksusta. Mikäli festivaalin alkuun on alle neljäkymmentä (40) päivää, on Kepalla oikeus periä osallistumismaksut täysimääräisinä vahvistetun ilmoittautumisen mukaisesti.
2.7 Sopimuskaudesta poiketen osapuolilla on oikeus purkaa tämä sopimus päättymään välittömästi, mikäli toinen sopimusosapuoli on olennaisella tavalla rikkonut tämän sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan. Kepalla on lisäksi niin halutessaan oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos näytteilleasettajan toiminnasta paljastuu sellaisia yksityiskohtia tai toimintaa, joka aiheuttaa Kepalle sen perustellun harkinnan mukaan merkittävää imagohaittaa. Imagohaittaa aiheuttavina toimina pidetään muun muassa toimintaa, joka ei vastaa Kepan Maailma kylässä –festivaalia koskevaa olennaista ohjeistusta, lakia tai  työsopimus- ja työaikalakia taikka työehtosopimusten määräyksiä. Imagohaitaksi lasketaan myös näytteilleasettajan toiminnasta paljastuvat mahdolliset kytkökset veroparatiiseihin. Kepan purkaessa sopimuksen näytteilleasettajan olennaisen sopimusrikkomuksen tai imagohaitan takia, Näytteilleasettaja ei ole oikeutettu mihinkään korvaukseen sopimuksen päättymisen johdosta.

3. Force majeure

Jos festivaali tai sen osa peruuntuu Kepasta riippumattomista syistä, näytteilleasettajan Kepalle maksamia paikka-, kaluste-, sähkö tai muita festivaaliin liittyviä maksuja ei palauteta näytteilleasettajalle.

4. Sähkö

Näytteilleasettaja tilaa paikkavarauksen yhteydessä tarvitsemansa sähkövirran. Sähköasennukset festivaalialueella tekee Kepan valtuuttama sähköurakoitsija. Kepa ei vastaa mahdollisten sähkökatkosten aiheuttamista tulonmenetyksistä. Oma sähköntuotanto näytteilleasettajapisteellä esim. aggregaatilla ei tapahtumassa ole sallittua.

5. Näytteilleasettajapisteen rakentaminen ja purkaminen

5.1. Näytteilleasettajapisteen rakentamisen voi aloittaa perjantaina 25.5. klo 18–22. Lauantaina 26.5. rakennusaika on klo 8.00–10.15. Materiaalitäydennystä voi tuoda omalla autolla sunnuntaina 27.5. klo 9–10.15. Molempina päivinä kaikkien autojen tulee olla klo 10.15 mennessä poissa festivaalialueelta.
5.2. Edellytämme, että jokainen näytteilleasettaja varaa riittävän määrän painoja tai kiiloja oman telttansa turvallisen kiinnityksen takaamiseen kaikissa olosuhteissa. Jokainen näytteilleasettaja vastaa oman telttansa mahdollisen puutteellisen kiinnityksen aiheuttamista vahingoista sekä itselleen että muille.
5.3. Purkamisen on tapahduttava sunnuntaina 27.5. kello 19–21. Autolla alueelle saa ajaa turvallisuussyistä vasta sunnuntaina festivaalin päätyttyä noin klo 19.15–19.30 alkaen. Tavaroiden purku ja lastaus on suoritettava ripeästi siten, että auto ei tuki kulkureittejä. Näytteilleasettaja vastaa itse pysäköinnistä festivaalialueen ulkopuolella, Kepa ei järjestä pysäköintipaikkoja. Kepalla on oikeus hinata festivaalialueelle väärin pysäköidyt ajoneuvot pois omistajan kustannuksella.

6. Näytteilleasettaminen (ohjelma ja tuotteet)

6.1. Näytteilleasettajan tulee pitää pisteensä auki festivaalin aukioloaikoina, lauantaina 26.5. klo 11–21 ja sunnuntaina 27.5. klo 11–19. Poikkeuksena Mahdollisuuksien tori -teltta joka suljetaan yleisöltä tuntia aiemmin molempina päivinä (la klo 20 ja su klo 18).
6.2. Näytteilleasettaja ei voi luovuttaa paikkaansa kolmannelle osapuolelle ilman Kepan kirjallista suostumusta. Myöskään omalle paikalle ei voi ottaa kolmatta osapuolta ilman Kepan kirjallista suostumusta.
6.3. Rahankeräyksen ja oheismateriaalin jakamisen tulee tapahtua vain oman näyttelypisteen sisäpuolella, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.
6.4. Näytteilleasettajan omalla paikalla järjestettävä ohjelma tai toiminnan esittely ei saa häiritä naapureita. Live-musiikin esittäminen tai äänentoistolaitteiden käyttäminen on näytteilleasettajapisteillä kielletty.
6.5. Näytteilleasettaja sitoutuu myymään Kepan kanssa ennalta sovitun tyyppisiä tuotteita, ruokaa ja/tai palveluja. Myytävät tuotteet tulee ilmoittaa verkkoilmoittautumisen yhteydessä. Muutoksista tulee sopia kirjallisesti Kepan kanssa ennen festivaalia.
6.6. Muussa kuin ruokamyyntiin tarkoitetussa teltassa voi kuitenkin tarjoilla kahvia, teetä ja yksittäispakattuja elintarvikkeita kuten keksejä, karkkeja, jne. (Sopimuskohta 8. määrittelee muut ruokamyyntiin liittyvät ehdot.)

7. Jätteiden kierrätys

Näytteilleasettajien tulee lajitella jätteensä kierrätyspisteissä. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin ruokamyyjät, joiden tulee lajitella jätteensä omalla paikallaan (ks. Sopimuskohta 8.8.) ja sitten toimittaa ne tapahtuman jäte- ja kierrätyspisteisiin.

8. Ruokamyyjille

8.1. Ruokamyynnistä tulee ilmoittaa Kepalle verkkoilmoittautumisen yhteydessä. Ruokaa voi myydä vain ruokamyyntiin tarkoitetussa omassa teltassa (4x4m) tai ruokarekassa/vaunussa Kepan myöntämällä luvalla.
8.2. Jokaiselta alustavasti valitulta ruokamyyjältä tulee olla vähintään yksi edustaja 14.3.2018 järjestettävässä Ruokamyyjien koulutustilaisuudessa (Kepa ry, Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki). Alustavasti valitut ruokamyyjät kutsutaan koulutukseen noin kaksi viikkoa ennen koulutusta. Kepalla on oikeus purkaa tämä sopimus yksipuolisesti, mikäli ruokamyyjän edustaja ei osallistu koulutustilaisuuteen.
8.3. Mikäli näytteilleasettajalla on ruokamyyntiä, sitoutuu se tarjoamaan ennalta sovitun tyyppistä ruokaa. Muutoksista tulee ilmoittaa Kepalle kirjallisesti ennen festivaalia.
8.4. Jokainen ruokamyyjä sitoutuu tarjoamaan vähintään yhden kasvisruokavaihtoehdon ruokalistallaan.
8.5. Ruokamyyjä sitoutuu mahdollisuuksien mukaan korvaamaan ruoanvalmistuksessa ja myynnissä ns. tavalliset tuotteet reilun kaupan tuotteilla. Lisäksi Kepa suosittelee luomutuotteiden sekä lähialueilla tuotetun ruoan käyttöä.
8.6. Näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan Helsingin kaupungin elintarvikesäännöksiä. Kaikkien tapahtumassa käytettävien ruokailuvälineiden (lautaset, kupit, aterimet tms.) tulee olla biohajoavia. Tämän määräyksen rikkominen johtaa myyntipisteen sulkemiseen. Myytävien virvoitusjuomapullojen ja -tölkkien tulee olla pantillisia.
8.7. Jokaisella ruokamyyntipisteellä tulee olla elintarvikeviranomaisen vaatima käsienpesupiste.
8.8. Ruokaa myyvän näytteilleasettajan tulee lajitella jätteensä omalla paikallaan ja toimittaa ne kierrätyspisteisiin.
8.9. Ruokaa myyvä näytteilleasettaja sitoutuu keräämään omassa toiminnassaan aiheutuneet käytetyt elintarvikerasvat ja kierrättämään ne niille osoitetuissa kierrätyspisteissä.
8.10. Ruokaa myyvä näytteilleasettaja ei saa harjoittaa rahankeräystä tai oheismateriaalin jakamista omalla pisteellään.
8.11. Tapahtumassa saa käyttää ainoastaan maksimissaan 6 kg:n nestekaasupulloja. Näytteilleasettaja pitää huolen, että pisteellä on maksimissaan 25 kg nestekaasua kerrallaan ja että kaikki nestekaasupullot ovat kytketty kiinni kulutuslaitteisiin. Näytteilleasettajan tulee varastoida nestekaasupullot tapahtumanjärjestäjän osoittamassa paikassa. Näytteilleasettaja ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä ruokamyyntipisteellä käytettävien nestekaasulaitteiden määrän. Nestekaasulaitteiden käyttäjällä tulee olla valmius alkusammutukseen. Alkusammutusvälineillä tarkoitetaan yhden henkilön käyttöön soveltuvia helposti käsille saatavia sammutusvälineitä, kuten käsisammuttimia ja sammutuspeitteitä. Jokaiselle lämmintä ruokaa myyvälle näytteilleasettajalle suositellaan vähintään oman sammutuspeitteen hankkimista sekä sen käytön opettelua.

9. Vartiointi

Festivaalialueella on ammattimainen yövartiointi 23.–28.5. välisinä öinä. Kepa ei kuitenkaan vastaa näytteilleasettajien ja myyjien alueelle jättämästä omaisuudesta.

10. Pantti (koskee ainoastaan kaupallisia ruokamyyjiä)

Kepan edustaja perii festivaalialueella näytteilleasettajalta sadan (100) euron pantin lauantaiaamun 26.5. aikana. Pantti tulee maksaa käteisellä. Pantti palautetaan festivaalin jälkeen sunnuntaina 27.5. viimeistään myyntipaikan purkuvaiheessa mikäli
10.1. tapahtuman jälkeen myyntipaikka on jätetty siistiksi ja roskat on viety niille kuuluville paikoille.
10.2. myyjän auto ei ole aiheuttanut vahinkoa nurmikolle, istutuksille tai muulle ympäristölle.
10.3. Kepa ei ole joutunut keskeyttämään myyntiä sopimusrikkomuksen takia (ks. Sopimuskohta 1.3.).

11. Työehtosopimusten ja lakien noudattaminen

Näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan valtakunnallisen, asianomaisen alalla edustavana pidettävän työehtosopimuksen määräyksiä sekä Suomen lakia.

12. Erimielisyydet ja sovellettava lainsäädäntö

Mahdolliset erimielisyydet pyritään ensin ratkaisemaan osapuolten kesken neuvottelemalla. Mikäli siinä ei onnistuta, riitatapaukset käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Lisätiedot: Tuotantopäällikkö